تبلیغات
حرفای نگفته ی من
 

29آبان

نوشته شده توسط :سولیست سولی
شنبه 9 بهمن 1389-06:06 ب.ظ

P1x = 50

P1y = 50

P2x = 100

P2y = 50

P3x = 100

P3y = 100

P4x = 50

P4y = 100

GraphicsWindow.Show()

'------------------------- Khat 1

x1 = P1x

y1 = P1y

x2 = P2x

y2 = P2y

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = P2x

y1 = P2y

x2 = P3x

y2 = P3y

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = P3x

y1 = P3y

x2 = P4x

y2 = P4y

DDA()

'------------------------- Khat 4

x1 = P4x

y1 = P4y

x2 = P1x

y2 = P1y

DDA()

'------------------------ Fill

fcolor = "#FF0000"

bcolor = "#0000FF"

Stack.PushValue("x", 75)

Stack.PushValue("y", 75)

Fill()

Sub DDA

dx = x2 - x1

dy = y2 - y1

If Math.Abs(dx) > Math.Abs(dy) Then

steps = Math.Abs(dx)

Else

steps = Math.Abs(dy)

EndIf

xinc = dx / steps

yinc = dy / steps

x = x1

y = y1

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

For i = 0 To steps

x = x + xinc

y = y + yinc

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

EndFor

'GraphicsWindow.BrushColor = "Red"

'GraphicsWindow.DrawText(x1, y1, "(" + x1 + "," + y1 + ")")

'GraphicsWindow.DrawText(x2, y2, "(" + x2 + "," + y2 + ")")

EndSub

 

Sub Fill

While Stack.GetCount("x") > 0

x = Stack.PopValue("x")

y = Stack.PopValue("y")

color = GraphicsWindow.GetPixel(x,y)

If (color <> bcolor And color <> fcolor) Then

GraphicsWindow.SetPixel(x,y, fcolor)

Stack.PushValue("x", x)

Stack.PushValue("y", y + 1)

Stack.PushValue("x", x + 1)

Stack.PushValue("y", y)

Stack.PushValue("x", x)

Stack.PushValue("y", y - 1)

Stack.PushValue("x", x - 1)

Stack.PushValue("y", y)

EndIf

EndWhile

EndSub

نظرات() 

20اذر

نوشته شده توسط :سولیست سولی
شنبه 9 بهمن 1389-06:00 ب.ظ

P1x = 50

P1y = 50

P2x = 100

P2y = 50

P3x = 75

P3y = 75

DrawTriangle()

Tx = 0

Ty = 0

For move = 1 To 100

Tx = move

Ty = 0

GraphicsWindow.Clear()

MoveTriangle()

Program.Delay(100)

EndFor

 

'=================================================

'================ DRAW TRIABGLE ==================

'=================================================

Sub DrawTriangle

'------------------------- Khat 1

x1 = P1x

y1 = P1y

x2 = P2x

y2 = P2y

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = P2x

y1 = P2y

x2 = P3x

y2 = P3y

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = P1x

y1 = P1y

x2 = P3x

y2 = P3y

DDA()

EndSub

'=================================================

'================ MOVE TRIANGLE ==================

'=================================================

Sub MoveTriangle

'------------------------- Khat 1

x1 = P1x + Tx

y1 = P1y + Ty

x2 = P2x + Tx

y2 = P2y + Ty

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = P2x + Tx

y1 = P2y + Ty

x2 = P3x + Tx

y2 = P3y + Ty

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = P1x + Tx

y1 = P1y + Ty

x2 = P3x + Tx

y2 = P3y + Ty

DDA()

EndSub

'=================================================

'================ DRAW LINE ==================

'=================================================

Sub DDA

dx = x2 - x1

dy = y2 - y1

If Math.Abs(dx) > Math.Abs(dy) Then

steps = Math.Abs(dx)

Else

steps = Math.Abs(dy)

EndIf

xinc = dx / steps

yinc = dy / steps

x = x1

y = y1

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

For i = 0 To steps

x = x + xinc

y = y + yinc

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

EndFor

EndSub

 

نظرات() 

27 آذر

نوشته شده توسط :سولیست سولی
شنبه 9 بهمن 1389-05:59 ب.ظ

P1x = 50

P1y = 50

P2x = 150

P2y = 50

P3x = 75

P3y = 75

DrawTriangle()

Tx = 0

Ty = 0

'MoveTriangle()

Xr = 75

Yr = 75

 

 

For teta = 1 To 45

t = -teta * (Math.Pi / 180)

RotateTriangle()

Program.Delay(100)

GraphicsWindow.Clear()

EndFor

'=================================================

'================ ROTATE TRIABGLE ==================

'=================================================

Sub RotateTriangle

x1 = Math.Cos(t) * P1x - Math.Sin(t) * P1y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y1 = Math.Sin(t) * P1x + Math.Cos(t) * P1y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

x2 = Math.Cos(t) * P2x - Math.Sin(t) * P2y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y2 = Math.Sin(t) * P2x + Math.Cos(t) * P2y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = Math.Cos(t) * P2x - Math.Sin(t) * P2y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y1 = Math.Sin(t) * P2x + Math.Cos(t) * P2y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

x2 = Math.Cos(t) * P3x - Math.Sin(t) * P3y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y2 = Math.Sin(t) * P3x + Math.Cos(t) * P3y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = Math.Cos(t) * P1x - Math.Sin(t) * P1y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y1 = Math.Sin(t) * P1x + Math.Cos(t) * P1y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

x2 = Math.Cos(t) * P3x - Math.Sin(t) * P3y + Xr * (1 - Math.Cos(t)) + Yr * Math.Sin(t)

y2 = Math.Sin(t) * P3x + Math.Cos(t) * P3y + Yr * (1 - Math.Cos(t)) - Xr * Math.Sin(t)

DDA()

EndSub

'=================================================

'================ DRAW TRIABGLE ==================

'=================================================

Sub DrawTriangle

'------------------------- Khat 1

x1 = P1x

y1 = P1y

x2 = P2x

y2 = P2y

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = P2x

y1 = P2y

x2 = P3x

y2 = P3y

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = P1x

y1 = P1y

x2 = P3x

y2 = P3y

DDA()

EndSub

'=================================================

'================ MOVE TRIANGLE ==================

'=================================================

Sub MoveTriangle

'------------------------- Khat 1

x1 = P1x + Tx

y1 = P1y + Ty

x2 = P2x + Tx

y2 = P2y + Ty

DDA()

'------------------------- Khat 2

x1 = P2x + Tx

y1 = P2y + Ty

x2 = P3x + Tx

y2 = P3y + Ty

DDA()

'------------------------- Khat 3

x1 = P1x + Tx

y1 = P1y + Ty

x2 = P3x + Tx

y2 = P3y + Ty

DDA()

EndSub

'=================================================

'================ DRAW LINE ==================

'=================================================

Sub DDA

dx = x2 - x1

dy = y2 - y1

If Math.Abs(dx) > Math.Abs(dy) Then

steps = Math.Abs(dx)

Else

steps = Math.Abs(dy)

EndIf

xinc = dx / steps

yinc = dy / steps

x = x1

y = y1

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

For i = 0 To steps

x = x + xinc

y = y + yinc

GraphicsWindow.SetPixel(Math.Round(x), Math.Round(y), "Blue")

EndFor

EndSub

 

نظرات() 

آرزو

نوشته شده توسط :سولیست سولی
پنجشنبه 9 دی 1389-12:16 ق.ظ

آرزو

دیشب ممیخواستم بنویسم نشد

شد 65  روز تمام ،65 روزی که دو هفته اولش عالی بود هیچ وقت خرید ونک و یادم نمیره

ولی  تموم شد

با تلفن یکی که فکر میکنم اسمش آرزو بود تموم شد

یکی که بر عکس من بلد بود به خاطر نگه داشتن چیزهایی که داره مبارزه کنه

تموم شد من مثل همیشه نجنگیدم به نفع حریف کنار رفتم حریفی که مطمینم براش فرق نمیکرد کی کنارش باشه

من به نفع اون دوتا حقیقت و نگفتم

من کوتاه اومدم کوتاه اومدم

گریه کردم

گریه کردم

گریه کردم

خدایا چرا؟چیز زیادی ازت خواستم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گریه کردم

و اون رفت حتی بدون یه معذرت خواهی ساده

آره اون رفت و من باز تنهام                         تنهای تنهای تنها

داغونم  اول این سرماخوردگی کذایی بعد بابای لعنتی ام  به اضافه همه اینا خ.و.ن.ر.ی.ز.ی.شد.ی.د

دیشبم که امیر و آرزو اضافه شدن

دارم از پا در میام

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مریضم خیلی مریض بد جوری ضعف دارم یه هفته است غذا نخوردم دقیقا از جمعه هفته قبل

شاید دو سه تا بشقاب سوپ و چندتا قاشق برنج

یه عالمه آنتی ببیوتیک و سرماخوردگی و شربت و دارو به علاوه کلی حرص و غصه و دعوا و گریه خیلی ضعیفم کرده

اونم رفته دیگه منتظر نیستم حتی ازم معذرت خواهی هم نکرد

نظرات() 

شانس

نوشته شده توسط :سولیست سولی
یکشنبه 14 آذر 1389-07:04 ب.ظ

موندم من چرا انقدر بد شانسم

 

اون از بابام که شب به شب ج.ن.د.ه ف.ا.ی.ش.ح.ه میکشه به هیکلم این از رفیقم که معلوم نیس من و اندازه هیچم قبول نداره

 

 

نظرات() 

امیر

نوشته شده توسط :سولیست سولی
پنجشنبه 13 آبان 1389-08:05 ب.ظ

امروز اسمت و بعد از 4 سال دوباره سیو کردمنظرات() 

پیک نیک

نوشته شده توسط :سولیست سولی
جمعه 30 مهر 1389-12:51 ب.ظ

دیروز بعد از مدتها رفته بودم پیک نیک البته یه پیک نیک دو نفره
از اولش ناراحت بودم که چقدر بابام کباب رو ذغال دوس داره
طفلک داداشم از ین کارا بلد نیست و
خلاصه دو ساعت بیرون بودنم و خون خوردم از عذاب وجدان مردم
امروز جمعست من و داداشم خونه ایم مامانم نیست
بابام غذای مورد علاقه اش رو پخته در حال فحش دادن داره میخوره
خوب خوبش اینه که من ج.ن.د.ه.ع.ا.ل.م.م
من خوشبختم نه؟
این روزا زیاد یاد رضا میفتم
همون پسر بچه ای که با تموم خامیش جای خیلی کسا رو تو زندگی ام پر کرد
یادش بخیر کاش همئن جور میموند
کاش میتونستم باهش حرف بزنم
رضا تنها کسی بود که دوسم داشت
تنها تکیه گاهم لعنت به پول لعنت به پول
پول همه چیزم و ازم گرفته
نظرات() 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

نوشته شده توسط :سولیست سولی
یکشنبه 18 مهر 1389-09:38 ب.ظ

   [Automated by GetSmile] نظرات() 

بچه شدم

نوشته شده توسط :سولیست سولی
یکشنبه 18 مهر 1389-07:00 ب.ظ

بچه شدم                                            نظرات() 

دلم برات تنگ شده

نوشته شده توسط :سولیست سولی
چهارشنبه 7 مهر 1389-08:46 ب.ظ

دلم برات تنگ شده شاید لک زده نمیدونم والله

دلم واسه تو تنگه یا واسه خیالت خبر ندارم،رفته بودم خرید فروشنده برگشت سمتم واسه قیمت دادن نسم بند اومد چشماش رنگ چشمات بود گریه ام گرفت بستنی تو دستم کوفتم شد یعنی دلم برات تنگ شده؟اصلا من دل دارم؟اصلا تو وجود داری

دوستی که همراهم بود گفت زیاد سرم گرم بوده تو از دستم لیز خوردی

غلط کردم غلط کردم بیا خواهش میکنم تو رو خدا بیا و زنگ تفریح این جهنم باش

نظرات() 

بازم دعوا

نوشته شده توسط :سولیست سولی
یکشنبه 4 مهر 1389-08:40 ب.ظ

بازم دلم واسه خودم میسوزه!!!!!!!!!!!!!!!!

صبح بعد یه جنگ مفصل با بابام رفتم که برم سر کار

تو راه داشتم فکر میکردم با شرایط جدید شاید بهتر بود تغییر رشته میدادم و میومدم تهران

بعد فکر کردم با این رشته شاید من تنها ادامه دهنده تقریبی رشته بابا و بابا بزرگم هستم

گفتم اشکالی نداره واسه دل بابایی که هرگز واسه دل من کاری نکرده این سختی یک سال مونده رو تحمل کنم

واسه دلخوشی خودم هم میگم این گرایش فارغ التحصیل کمتر داره شاید بازار کارش بهتر باشه

الان ساعت 9 شبه بابام داره با شدیدترین لحن ممکن رشته تحصیلیم و نقد میکنه

دلم شکسته

خوب منم دل دارم

یه جنگ صبح یه دعوا الان

تازه وسطش یه دل شکسته که هیچ کس ندیدتش

نظرات() 

پاییز

نوشته شده توسط :سولیست سولی
جمعه 26 شهریور 1389-10:36 ق.ظ

هوا داره سرد میشه داره میشه فصل تو هوای تو

من نگران دستاتم

نظرات() 

کفش

نوشته شده توسط :سولیست سولی
سه شنبه 16 شهریور 1389-11:15 ب.ظ

برای اولین بار تو  عمرم...........................

 

 

خسته ام تنهام دلم یه آغوش گرم میخواهد

نظرات() 

منم

نوشته شده توسط :سولیست سولی
پنجشنبه 28 مرداد 1389-09:10 ب.ظ

اگه یکی بهت بگه سگ چی کار میکنی؟

اگه یکی هی بهت بگه سگ چی کار میکنی؟

اگه دلت بشکنه چی کار میکنی؟

اگه هیچ کس دوست نداشته باشه چی کار میکنی؟

اگه.............................................

نظرات() 

بابا

نوشته شده توسط :سولیست سولی
شنبه 23 مرداد 1389-12:34 ب.ظ

من بابا میخام ....................................................................نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox